Lỡ mất chuyến tàu cuối cùng nên phải ở nhờ nhà bạn thân